logo

Informacija klientui

INFORMACIJA KLIENTUI

(DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69 teikiame Jums šią informaciją:

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas –

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Apsidrauskime“; įmonės kodas – 125171451; buveinės adresas: Justiniškių g. 10, 05131 Vilnius, veiklos adresas Justiniškių g. 10, Vilnius.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, http://www.registrucentras.lt

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas

LR Draudimo Priežiūros Komisijos tinklapis http://www.dpk.lt/ .

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

UADBB „Apsidrauskime“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių.

Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Apsidrauskime“ akcijų.

5. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti LR Draudimo Priežiūros Komisijai.

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima taip pat pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų LR Draudimo Priežiūros Komisija.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą.

Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.

Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją.

Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti 2006-12-19 dienos LR Draudimo Priežiūros Komisijos Nutarime Nr. 112 arba tinklapyje http://www.dpk.lt/ .

8. Konsultavimo pobūdis

o UADBB „ Apsidrauskime” konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu.

o UADBB „ Apsidrauskime” konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.

Klientas turi teisę reikalauti UADBB „ Apsidrauskime” pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.

9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

10. Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „ Apsidrauskime”, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Nuorašai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

12. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai

UADBB „ Apsidrauskime” konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, UADBB „ Apsidrauskime” nustato ir nurodo, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi jis klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.